Javna ustanova „Centar za kulturu i sport“ Stolac: JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos

Na temelju članka 20a Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18, 23/20, 49/21, 103/21 i 44/22), članka 5. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ-a, broj: 04/19, 5/19 i 5/20“), članka 24. Statuta Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac („Službeni glasnik općine Stolac broj 2/20), i članaka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac, br: 01-5/21, od 22.04.2021. i Odluke o raspisivanju javnog natječaja, broj: 01/01-43/23 od dana 08.08.2023. godine, ravnatelj ustanove raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos

1. Pomoćni radnik – čistačica, jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, s probnim radom od tri (3) mjeseca.

2. Mjesto rada – Stolac.

3. Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– 18 godina života
– Opća zdravstvena sposobnost

4. Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– Stupanj stručne sprema: Osnovna škola

5. Opis poslova
– Čisti i održava čistoću svih prostorija u sportskim objektima kojima upravlja ustanova,
– Brine o održavanju parkirnog prostora pred sportskim objektima, zelenih površina kao i pristupnih staza do sportskih objekata kojima upravlja ustanova,
– Održava čistoću svih sanitarnih čvorova koji se nalaze u sportskim objektima kojima upravlja ustanova,
– Održava čistoću kancelarijskog prostora,
– Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja ustanove.

6. Dokumenti koji se dostavljaju:
Uz potpisanu Prijavu na javni natječaj (Obrazac prijave na javni natječaj, može se preuzeti na web stranici www.cks-stolac.ba / i sjedništu ustanove Banovinska b.b. 88360 Stolac) kandidati su dužni dostaviti i sljedeće dokumente:

– Uvjerenje o državljanstvu
– Diplomu o traženoj stručnoj spremi

Kandidati koji ispunjavaju uvjete pristupit će pismenom ispitivanju. Nakon pismenog dijela ispita, kandidati su dužni pristupiti usmenom ispitu, koji će s njima obaviti natječajno povjerenstvo. O rasporedu održavanju pismenog i usmenog ispita, kandidati će biti pravodnobno obaviješteni. Unificirana prijava na javni natječaj je prilog i sastavni dio natječaja (prijave isključivo slati u ovoj propisanoj formi).

Kandidat koji bude najbolje rangiran prije potpisivanja Ugovora o radu, dužan je dostaviti Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca) i Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca).
Svi dokumenti koji se dostavljaju, trebaju biti originali ili ovjerene kopije.
Napomena: Na temelju čl. 17. i 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u, („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o pravima branitelja o čemu je uz prijavu na natječaj potrebno dostaviti dokaz.

7. Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od objave javnoga natječaja.
Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

8. Adresa na koju se dostavljaju prijave:
Prijave na javni natječaj slati putem pošte preporučeno, na sljedeću adresu:
Javna ustanova „Centar za kulturu i sport“Stolac
Banovinska b.b. 88360 Stolac s naznakom „Javni natječaj za prijem u radni odnos – pomoćni radnik – čistačica ili predati osobno na protokol ustanove.

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvijete javnoga natječaja, izvršit će se u skladu sa Zakonom o radu FBiH, („Službene novine FBiH“ br.26/16, 89/18, 23/20, 49/21, 103/21 i 44/22), Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-u („Službene novine HNŽ-a“ br.: 04/19, 5/19 i 5/20) i Pravilnikom o radu Javne ustanove broj: 01-5/21.

 

                                                                                                                                                                                                                                               Ravnatelj

Stolac, 08.08.2023.                                                                                                                                ________________

Br: 01/01-43-1/23                                                                                                                                         Nikola  Vujnović